Östhammars Jaktskytteklubb grundades 1956 och har sedan dess varit en mycket framgångsrik förening.

Historiskt sett så började det hela med att det anlades en Skeetbana, där var verksamheten som störst under sextio och sjuttiotalet.

Senare under sjuttio och upp till åttiotalets slut så utvecklades verksamheten mer mot Jaktskytte även om Skeetskyttet alltid har varit påtaglig del i klubbens ambition att lära ut effektiv skytteteknik o vapenhantering för vardagsbruk.

I ca ett och ett halvt decennium från början av nittiotalet dominerades så verksamheten av Nordisk Trap. För att på senare tid nu åter förändrats något så de flesta nu tävlande för tillfället ägnar sig åt Sporting

Det är med viss tillfredställelse som vi kan konstatera att klubben alltsedan kort efter bildandet, så har varje år ett flertal medlemmar med framgång deltagit i SM RegM. samt DM i grenar varierande från Skeet, Viltmål, Jaktskytt Nordisk Trap samt Sporting.

Parallellt med allt detta så har klubben tillhandahållit utbildning och utfört alla typer av kompetens examinering för alla skytteinriktade inom ett väldigt stort upptagningsområde. Vi har varje år även ett stort antal som kommer till klubben för att avlägga sin jägarexamen.

Exakt hur många som under alla dessa år beretts tillfälle att öva upp sina färdigheter, eller har avlagt de skytteprov som krävs för deras fritidsverksamhet eller hobby. Är efter all denna tid svårt att exakt ange, men har med säkerhet och med viss marginal passerat hundra tusen strecket. Därtill ska läggas alla de sammantaget ca trettiotusen tävlande som om man även inkluderar jaktstigsdeltagarna, nu har passerat revy vid banorna i Börstil under de dryga femtio åren som gått sedan vår verksamhet startade.

All denna verksamhet som till allra största delen bedrivits helt ideellt. Har trots att klubben alltid försökt att gynna all sorts träningsverksamhet, genom att hålla en låg prisproifil ändå genererat ett väl avvägt överskott. Det har till viss del använts till att subventionera internt klubbskytte, men har i övrigt i sin helhet använts till underhåll och uppbyggnad av nya banor, förrådsbyggnader samt klubbstuga.

Klubben förfogar därför nu efter många års idogt och ideellt arbete över en modern anläggning, som omfattar en 50m Viltmålsbana, en Skeetbana, en Älgbana 80m, en Kompakt Sporting samt om så skulle fodras vid någon större tävling tre Nordisk Trap Banor. Det även om vi i normala fall inte använder mer än två av dessa. Dessutom förfogar vi över en trevlig och ändamålsenlig klubblokal.

Som kan förstås av ovanstående så förfogar klubben över en anläggning där en skytt verkligen kan få utlopp för all sin ”energi” vi hälsar därför alla som vill välkomna till träning och till medlemskap. Vi bjuder på introduktion och viss handledning för de som låter förstå att det vore populärt, övriga är välkomna till de träningstillfällen som finns nämnda i vår kalender.